Solidarity with Ukraine!

In solidarity with the Ukrainian people fighting against Russian aggression, the House of Creative Work in Radziejowice has organized a concert Music in the Face of Conflict: works for violin and piano by Polish and Ukrainian composers. The following works will be presented in the programme:

Valentin Silvestrov – 2 Pieces for violin and piano

Raul Koczalski – Sonata No. 3 for violin and piano (world premiere)

Ryszard Sielicki – Sonata for violin and piano

Roman Palester – Polish Dance for violin and piano.

The evening will feature violinist Agnieszka Marucha and pianist Jakub Tchorzewski. Last year, we informed you about the recording of three violin sonatas by Raul Koczalski made by these outstanding artists. The CD with them, closing the cycle of 4 CDs with all chamber works by this composer, has just been released (8 March). During this concert, Koczalski’s Sonata No. 3 will be premiered, and the aforementioned CD will also be presented.

Although in this modest way we can show our solidarity with Ukraine!

The concert will take place on 19 March at 7 p.m. in Radziejowice in the New House of Art.

https://www.palacradziejowice.pl/koncert-muzyka-w-obliczu-konfliktu/

W ramach solidarności z narodem ukraińskim walczącym z rosyjską agresją, Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach zorganizował koncert Muzyka w obliczu konfliktu: utwory na skrzypce i fortepian kompozytorów polskich i ukraińskich. W programie zaprezentowane będą następujące utwory:

Valentin Silvestrov 2 Utwory na skrzypce i fortepian

Raul Koczalski Sonata nr 3 na skrzypce i fortepian (prawykonanie)

Ryszard Sielicki Sonata na skrzypce i fortepian

Roman Palester Taniec polski na skrzypce i fortepian.

Bohaterami wieczoru będą skrzypaczka Agnieszka Marucha i pianista Jakub Tchorzewski. W zeszłym roku informowaliśmy o nagraniu przez tych znakomitych artystów trzech sonat skrzypcowych Raula Koczalskiego. Płyta z nimi, zamykająca cykl 4 płyt ze wszystkimi utworami kameralnymi tego kompozytora,  właśnie się ukazała (8 marca). Podczas niniejszego koncertu zostanie dokonana prapremiera Sonaty nr 3 Koczalskiego, a także zostanie zaprezentowana wspomniana płyta.

Choć w ten skromny sposób możemy okazać naszą solidarność z Ukrainą!

Koncert odbędzie się 19 marca o godzinie 19.00 w Radziejowicach w Nowym Domu Sztuki.

https://www.palacradziejowice.pl/koncert-muzyka-w-obliczu-konfliktu/